РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ
4 декември 2019

Копираме дословно Резолюция 2018/2775 на Европейския парламент относно използването на канабис за медицински цели, публикувана на официалния сайт на ЕП още през Януари тази година. Самата резолюция е следствие от нарочно постъпило искане за Резолюция от група депутати, членове на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към Парламента.

 

Прочетете рамката и насоките по-долу, които ЕП дава на Комисията и след това се замислете къде е България в тази нова научно-изследователска вълна, която се задава по темата. 

 

---------

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно използването на канабис за медицински цели (O-000122/2018 – B8‑0001/2019),

 

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

 

А.  като има предвид, че растението канабис е съставено от повече от 480 съединения, включително повече от 100 канабиноида, съставени от психоактивни и непсихоактивни съединения; като има предвид, че много от съединенията, които съставят растението канабис, са уникални за канабис;

 

Б.   като има предвид, че D9-тетрахидроканабинол (THC) и канабидиол (CBD) са най-добре познатите канабиноиди, идентифицирани в канабиса, като THC съставлява основния психоактивен и пристрастяващ компонент на канабиса, докато CBD няма токсични или предизвикващи пристрастяване свойства;

 

В.  като има предвид, че множество други канабиноиди, от които е съставено растението канабис, като например канабихромен, канабинол, канабидиолова киселина, канабигерол и тетрахидроканабиварин, могат да имат невропротективен ефект, могат да допринасят за намаляването на някои симптоми, които засягат пациентите, като например хронична болка, възпаление и бактериални инфекции, и да могат стимулират растежа на костите;

 

Г.  като има предвид, че продуктите, получени от канабис, които се използват за медицински цели, като цяло са посочени като „канабис за медицински цели“; като има предвид, че този термин до голяма степен е неопределен от правна гледна точка и остава двусмислен и отворен за тълкувания; като има предвид, че терминът „канабис за медицински цели“ следва да се разграничава от лекарствата на основата на канабис, които са преминали клинични изпитвания и са получили регулаторно одобрение,

 

Д.  като има предвид, че конвенциите на ООН и международното право не възпрепятстват употребата за медицински цели на канабис или на основани на канабис продукти за лечение на специфични заболявания;

 

Е.  като има предвид, че държавите – членки на ЕС, се различават значително в своя подход към законодателството относно канабиса, включително законодателството относно канабиса за медицински цели, като например относно максималните равнища на допустима концентрация на THC и CBD, което може да предизвиква затруднения за държавите, що се отнася до прилагането на по-разумен подход;

 

Ж.  като има предвид, че нито една държава – членка на ЕС, не разрешава пушенето на канабис за медицински цели и че нито една държава в ЕС не позволява отглеждането в домашни условия на канабис за медицински цели;

 

З.  като има предвид, че политиката в областта на употребата на канабис за медицински цели търпи развитие в ЕС и в световен мащаб; като има предвид, че все още съществуват недоразумения относно различните употреби на канабиса дори сред националните администрации, които често бъркат легализирането на канабиса за развлекателна употреба с необходимостта да се осигурява безопасен и лесен достъп до канабис за медицински цели на всички нуждаещи се пациенти;

 

И.  като има предвид, че употребата на канабис като цяло може да има ефект на пристрастяване и е причина за значителни социални и здравни проблеми; като има предвид, че поради тази причина все още съществува необходимост от превенция на пристрастяването и от наблюдение и контрол на незаконните практики, особено когато канабисът за медицински цели трябва да се използва по-широко;

 

Й.  като има предвид, че към юни 2018 г. основаните на канабис лекарствени продукти не са разрешени посредством централизираната процедура за издаване на разрешения от Европейската агенция по лекарствата, като само един такъв продукт преминава през тази процедура;

 

К.  като има предвид, че само един основан на канабис лекарствен продукт е бил разрешен посредством процедурата за взаимно признаване на разрешителните и е получил разрешение за пускане на пазара в 17 държави — членки на ЕС, за лечение на спастичност, дължаща се на множествената склероза;

 

Л.  като има предвид, че един преглед на съществуващата научна литература относно канабиса за медицински цели предоставя трудно опровержими или съществени доказателства, че канабисът и канабиноидите имат терапевтичен ефект, като например при лечението на хронична болка сред възрастните (например при ракови заболявания), също така като антиеметични средства при предизвикано от химиотерапия гадене и повръщане, или за облекчаване на симптомите на спастичност, дължащи се на множествена склероза, както се съобщава от пациенти, и е ефективен при лечението на пациенти с тревожни разстройства, посттравматични стресови разстройства и депресия;

 

М.  като има предвид, че има доказателства, че канабисът или канабиноидите могат да спомагат ефективно за увеличаване на апетита и за намаляване на загубата на тегло, свързани с ХИВ/СПИН, за облекчаване на душевни разстройства, като например на психозата или на синдрома на Турет, както и за облекчаване на симптомите, свързани с епилепсията, и също така болестта на Алцхаймер, артрит, астма, рак, болест на Крон и глаукома, и допринасят за намаляването на риска от затлъстяване и диабет и за облекчаване на менструалната болка;

 

Н.  като има предвид, че официалните данни относно научните изследвания и финансирането за изследвания в областта на употребата на канабис за медицински цели продължават да бъдат оскъдни; като има предвид, че научните изследвания в областта на употребата на канабис за медицински цели не са получили никаква пряка помощ в рамките на текущата програма за научни изследвания в ЕС и че почти не съществува координация, що се отнася до изследователски проекти относно употребата на канабис за медицински цели в държавите членки;

 

О.  като има предвид, че в оценката на изпълнението на Стратегия на ЕС за борба с наркотиците (2013—2020 г.) се признава, че липсата на дискусия относно най-новите тенденции в политиката по отношение на канабиса беше отбелязана от широк кръг заинтересовани страни и представлява един от най-често повдиганите въпроси във връзка с проблемите, които не са обхванати от Стратегията;

 

П.  като има предвид, че не съществува единна система за обозначаване и етикетиране на лекарствени продукти, които съдържат THC, CBD и други канабиноиди, открити в растението канабис;

 

Р.  като има предвид, че в държавите – членки на ЕС, не съществува почти никаква надеждна информация за медицинския персонал, т.е. за студентите по медицина, за лекари, фармацевти, и психиатри и др., относно въздействието на медицински продукти, съдържащи THC и CBD, както и информация и предупреждения за младите хора и жените, които възнамеряват да станат майки;

 

С.  като има предвид, че все още не съществува регламентиране в рамките на ЕС относно пускането на пазара на основани на канабис лекарствени продукти;

 

1.  призовава Комисията и националните органи да си сътрудничат за изготвянето на правно определение на понятието „канабис за медицински цели“ и да правят ясно разграничение между основаните на канабис лекарствени продукти, одобрени от EMA или други регулаторни агенции, канабиса за медицински цели, който не е подкрепен с клинични изпитвания, и други приложения на канабиса (като например за развлекателни или промишлени цели);

 

2.  счита, че изследванията относно възможните ползи от лекарствата, получени от канабис, и относно канабиса в общ план на са получавали достатъчно финансиране и че този въпрос следва да бъде разгледан по подобаващ начин в предстоящата Рамкова програма № 9 и в националните научноизследователски програми с цел изследване, наред с другото, на евентуалното използване на THC, CBD и други канабиноиди за медицинско лечение, както и въздействието им върху човешкото тяло, включително поуки, извлечени от опита с предписването на канабис „не по предназначение“;

 

3.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки във връзка с регулаторните, финансовите и културните бариери, които затрудняват научните изследвания относно използването на канабис за медицински цели и относно канабиса в по-общ план; освен това призовава Комисията и държавите членки да определят условията, необходими за даване на възможност за извършването на надеждни и независими научни изследвания, основаващи се на широк набор от материали, относно използването на канабис за медицински цели;

 

4.  призовава Комисията да определи приоритетните области за научни изследвания относно използването на канабис за медицински цели в съгласие с компетентните органи, като се черпи опит от авангардни изследвания в други държави, и със специален акцент върху онези области, които могат да имат най-голяма добавена стойност;

 

5.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат повече изследвания и да стимулират иновациите по отношение на проекти, свързани с използването на канабис за медицински цели;

 

6.  призовава Комисията да разработи всеобхватна стратегия за гарантиране на възможно най-високите стандарти за независими научни изследвания, развойна дейност, издаване на разрешения, пускане на пазара, фармакологична бдителност и за избягване на злоупотреби с продукти, получени от канабис; подчертава необходимостта от стандартизиране и уеднаквяване на продукти, съдържащи основани на канабис лекарствени продукти;

 

7.  подчертава значението на тясното сътрудничество и координацията със Световната здравна организация (СЗО) във връзка с по-нататъшните стъпки от страна на ЕС в областта на канабиса за медицински цели;

 

8.  призовава Комисията да създаде мрежа, която да обедини EMA, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), както и отговорните национални органи и пациентски организации, гражданското общество, социалните партньори, организациите на потребителите, работещите в сферата на здравеопазването и НПО заедно с други свързани заинтересовани лица, за да се гарантира ефективно прилагане на стратегията за основаните на канабис лекарствени продукти;

 

9.  призовава държавите членки да предоставят на медицинските специалисти подходящо медицинско обучение и да насърчават повишаването на познанията относно канабиса за медицински цели въз основа на независими и широкообхватни научни изследвания; в допълнение към това, призовава държавите членки да дават възможност на лекарите да използват свободно своята професионална преценка, когато предписват одобрени от регулаторните органи и основани на канабис лекарствени продукти на пациентите, които изпълняват необходимите условия, и да позволяват на фармацевтите да изпълняват законно тези предписания; подчертава необходимостта от обучение и достъп до литература за целия медицински персонал, като например студенти по медицина, лекари и фармацевти, относно резултатите от независими научни изследвания;

 

10.  призовава Комисията да работи с държавите членки за подобряване на равния достъп до основаните на канабис лекарствени продукти и за гарантиране, че когато това е разрешено, лекарствата, които са ефикасни при лечение на специфични състояния, се покриват от здравноосигурителните схеми, какъвто е случаят и с други лекарствени продукти; изисква от държавите членки да осигуряват равен и безопасен избор на пациентите между различните видове основани на канабис лекарства, като същевременно се гарантира, че пациентите са придружавани от специализирани медицински специалисти по време на тяхното лечение;

 

11.  подчертава, че за да се гарантира, че пациентите имат достъп до правилната терапия, която зависи от конкретния случай и отговаря на техните индивидуални потребности като пациенти с едно или повече заболявания, е от решаващо значение да се гарантира, че пациентите получават всеобхватна информация за пълния набор от характеристики на растителните видове, използвани в предоставеното лекарство; изтъква, че тази информация ще предоставя правомощия на пациентите и ще позволява на лекарите да предписват лекарства, които са съобразени с цялостните потребности на пациента и съответната терапия;

 

12.  призовава държавите членки да преразгледат съответните си законодателства относно използването на основани на канабис лекарствени продукти, когато научните изследвания доказват, че същото положително въздействие не може да бъде постигнато чрез използването на обикновени лекарства, които не водят до пристрастяване;

 

13.  призовава държавите членки да осигуряват достатъчна наличност на основани на канабис лекарствени продукти за медицински цели, чрез които се откликва на реалните потребности, чрез производство в съответствие с техните национални медицински стандарти или евентуално чрез внос, който е в съответствие с техните национални изисквания за лекарства на основата на канабис;

 

14.  призовава Комисията да работи с държавите членки за гарантирането на безопасен и контролиран канабис за медицински цели, който може да е само от продукти, получени от канабис, които са минали през клинични изпитвания, регулаторна оценка и одобрение;

 

15.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че научните изследвания в областта на канабиса за медицински цели и неговата употреба в Съюза по никакъв начин не подпомагат престъпни мрежи за разпространение на наркотични вещества или ги подтикват да се разширяват;

 

16.  подчертава, че всеобхватното и основано на доказателства регламентиране на лекарства на основата на канабис за медицински цели ще доведе до допълнителни ресурси за публичните органи, ще ограничи пазара на черно, ще гарантира качество и точно етикетиране с цел подпомагане на упражняването на контрол над пунктовете за продажба, ще ограничи достъпа на това вещество за малолетни и непълнолетни лица и ще осигури правна сигурност и безопасен достъп на пациентите до канабис за медицинска употреба, естествено с конкретни предпазни мерки за младите хора и бременните жени;

 

17.  подчертава, че стриктната превенция на пристрастяването сред малолетни и непълнолетни лица, и уязвими групи винаги трябва да е част от всяка нормативна уредба;

 

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

Как и дали дериватите от индустриален коноп помагат в момент на социална изолация, повишена тревожност и различните негативни ефекти върху психиката, породени от живота под карантина и непрекъснатия поток от COVID новини.

прочети още

Още в Древен Китай конопеното семе е използвано като храна и лекарство. А днес вече забравената слава на конопа постепено започва да се завръща, особено в Северна Америка и Западна Европа под формата на храни, напитки, лекарства и още, и още …

прочети още

Датата 4, април (4:20) се свързва с доста митове и легенди. И всички до една, разбира се водят до … конопа. Да видим какво „говорят хората“ за този култов WEED DAY.

прочети още

Рафаел Мешулам е биохимик, роден в София през 1930 г., който през 1964 г. отделя основния психотропен компонент в конопа – тетрахидроканабинолът (ТХК) и публикува химическата му формула.

прочети още

Какво да очакваме от бзнеса с канабисови продукти през 2020 г. Накъде ще потегли индустрията? Прогнозите на едни от най-активните участници в сектора отдвъд океана, където пазарът се изчислява на милиарди долари.

прочети още

Министерството на здравеопазването на Тайланд открива 110 модерни клиники в страната, както и 24 такива за традиционна тайландска медицина, в които основното лекарство и терапия ще бъдат на основата на … канабис.

прочети още

Знаете ли, че семената от коноп и производните им продукти са едно от най-мощните средства за борба с анемия? А знаете ли, че според Световната здравна организация (СЗО) от анемия страдат 2 милиарда души, или около 30% от световното население?

прочети още

Новата мода в Австралия напоследък се оказва ... да те изпратят в отвъдното в ковчег от коноп, декориран със свежи и весели акценти - рисунки по мотиви на местни индиански племена. Ми, не е лошо. Чупи стереотипите, но значително по-добре от група непознати баби-професионални attendees на погребения, облечени в черно, както е у нас.

прочети още

... или как строителният материал от индустриален коноп може да спести милиони за отопление в един от най-студените региони на земята – Аляска. Средно на месец всяка къща от коноп спестява на домакинствата там по 500 $ за отопление.

прочети още

Знаете ли, че екстрактите от индустриален коноп са изключително ценни за медицината и козметиката, защото … лекуват сериозни кожни заболявания като екземи, псориазис, акне, суха и напукана кожа? Това се дължи на съдържанието на CBD (канабидиол) и есенциални масла в състава на тези екстракти.

прочети още

В духа на все по-актуалната тема за устойчиво развитие, био горива, екологично строителство и пр., едно растение изпъква уверено пред всички свои събратя с растителен произход – индустриалният коноп. Нека накратко видим как конопът вече успешно набира популярност в строителството и какво е “hempcrete”.

прочети още

Това трябваше да бъде една най-обикновена содена питка, знаете – малко брашно, малко кисело мляко, яйца … Предвид сакралната дата 15-ти, Септември, която безпощадно наближава, готвенето в този ден вървеше успоредно с ревизия на всякакви забравени тетрадки, химикалки, тефтерчета, етикетчета и пр. Оказа се, че всички тези неща имат нещо общо – еднорози, които гледаха от всякъде!!!

прочети още

Производителят на луксозни автомобили Порше обяви в началото на годината, че моделът 718 Cayman GT4 Clubsport, ще има врати изработени от фибри от индустриален коноп. Няколко десетилетия след автомобила с конопен корпус на Форд, сега Порше се обръщат към пластмасата на основата на растителни полимери.

прочети още

От известно време идеята за този десерт ни се въртеше в главите, но така и не му идваше ред. Всъщност искахме да покажем за какво могат да се използват конопените топчета, които всъщност са белени конопени семена с различни обвивки – шоколад, канела, капучино, чили и пр.

прочети още

Темата с опазването на околната среда сериозно ни вълнува. Затова в нашия блог периодично се спираме на въпроса, който все по-често се обсъжда в пространството, а именно – как човечеството ще се справи с толкова много непреработена пластмаса, буквално плуваща из океаните и моретата (справка – т. нар. „Голямото плаващо тихоокеанско петно“ от 1,6 млн. кв. км и 79 000 тона пластмаса или територия 2 пъти по-голяма от тази на Франция).

прочети още

Канабис индустрията във всичките й възможно форми в момента толкова бързо се развива, че очевидно покрай нея започват да „изгряват“ и някои други бизнеси, като например адвокатски дружества, банкови услуги, консултантски компании и пр. Постепено все повече пазарни анализи, посветени на това растение, биват публикувани и ние решихме да се спрем на едно проучване на американската BDS Analytics.

прочети още

Неделите напоследък са ни посветени на кулинарни експерименти. Тази неделя решихме, че ще готвим телешко! Отворихме килера и там трите консерви мексиканси микс (т.е. червен боб с царевица, чушки и доматен сос), а до тях още неотвореният пакет с чай от коноп и куркума, някак си ни предизвикаха.

прочети още

Теми като глобалното затопляне и измирането на пчелите постепено започват да излизат все по-напред в новинарските емисии. Ние също се интересуваме и четейки последните проучвания по въпроса, се вдъхновихме да споделим с вас някои слабо известни факти за конопа и пчелите.

прочети още

В началото на месец Юли, една компания от Сан Хосе, САЩ, със „скромните“ 65 млн. долара оборот за миналата година от продажба на продукти на основата на канабис само в Калифорния, обявява на света, че от септември стартира дългогодишно сътрудничество с не кой да е в (шоу)бизнеса, а с Джей Зи. Считано от 7.9.19 той ще бъде новият Chief Brand Strategist, в Caliva.

прочети още

Смес за палачинки и кексчета с коноп. Рецепти за приготвяне на палачинки с органично брашно от конопени семена и нахут (2019 г.)

прочети още

Памукът отдавна вече е ценен източник на суровини за текстилната промишленост – дрехи, чанти, завивки … какво ли не от „органичен памук“. Над половината от използваните платове в световен мащаб се правят с памук. Но ...

прочети още

Най-просто казано Hemp Seed Oil (масло от семена на коноп) се прави от семената на конопа, а CBD Oil (канабидиол) – от листата. Първото има широко приложение в хранителната и козметичната индустрии, докато второто – клони повече към кранителните добавки, скъпата медицинска козметика и фарма индустрията.

прочети още

Това е първата ни статия, посветена на регулациите, които касаят индустриалния коноп /hemp, hemp extracts/ в Европейския съюз. Наскоро публикувания и актуализиран Novel Food Catalog, разбуни духовете и вече се говори или за тотално неразбиране на чиновниците в Брюксел от материята, или за страховит лобизъм от страна за фармацефтичните компании, които в никакъв случай не са във възторг най-вече от последните проучвания за ползата на CBD маслата върху човешкото здраве.

прочети още

Като повечето крайни потребители, рядко се замисляме какво стои за един готов продукт. DUTCH HARVEST продава не просто чай от коноп, а цяла концепция за устойчив начин на живот – от изключително екологичното растение, каквото се явява самият коноп, до напълно разградимите опаковки, в които се предлагат 4-те основни бленда чай.

прочети още

Не изпускайте третото издание на най-големия гурме фестивал на открито - Бакхус StrEAT Fest. На 8 и 9, Юни на Женския пазар в София, на мястото на джапанките и гащите, които сме свикнали да виждаме там - идваме ние! И още много други крафт брандове, така че идвайте гладни и жадни!

прочети още

Учените отдавна говорят, че е време човечеството да намали своята зависимост от изкопаемите горива. И изведнъж на хоризонта се появява ... индустриалният коноп. Като алтернатива на всички тези опаковки, които за да се разградят, е нужно да минат стотици, дори хиляди години.  

прочети още

Чували ли сте за Рики Лейк? Ние не бяхме. Докато не попаднахме на този документален филм, по който тя (по принцип актриса) работи заедно с друга интересна дама – Аби Епстейн (режисьор и продуцент). WEED THE PEOPLE е документалното must see за 2019 г. Съдържа кадри, които не всеки би могъл да асимилира, но това всъщност е реалността за много родители, които се борят за живота на децата си, страдащи от една от най-коварните болести.

прочети още

Една класация, в която освен обичайните "големи" като Китай, САЩ, Канада, попада и Северна Корея! Огромни територии, засяти с индустриален коноп и огромни приходи, за които в България тепърва започваме да говорим.

прочети още

Индустриалният коноп и Марихуаната са част от голямото семейство на Канабиса. Може би най-съществената разлика между тях е, че първото има уникално високи нива на толкова важните за организма CBD (Канабидиол) и Омега киселини и почти нулеви такива на психотропното вещество THC (Тетрахидроканабинол), докато Марихуаната ... е всички сме чували какво предизвиква тя.

прочети още

Олито от коноп (Hemp oil) и CBD маслото са добиват от едно и също растение - индустриален коноп (hemp). Но в зависимост от частите на конопа, от които се извличат, се обуславят и техните основни характеристики и ползи за човешкия организъм, както и приложението им в хранителната, козметичната и медицинската промишленост. Олиото се добива основно от семената на конопа и е изключително богато на Омега киселини, докато CBD маслото се извлича от листата.

прочети още

Индустриалният коноп е познат на човечеството от хиляди години. От него са се правили платове, строителни материали, лекарства, мехлеми ... В началото на миналия век обаче, конопът незаслужено попада в списъка със забранените или много стриктно регулирани земеделски култури. Теорията на конспирацията казва, че всъщност това е съвсем умишлено заради различни лобистки интереси на големите автомобилни, нефтодобивни и фармацефтични концерни, които са гледали на това растение, като заплаха на бизнеса си с по-скъпите, продавани от тях конвенционални продукти.

прочети още