Общи условия за ползване

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КОНОП ХАУС ЕООД, гр. Елин Пелин, ул. Стефан Караджа 8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.konopphaus.bg.

 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Наименование на Доставчика: КОНОП ХАУС ЕООД
Седалище и адрес на управление – гр. Елин Пелин, ул. Стефан Караджа 8
Данни за кореспонденция: info@konopphaus.bg
EИK/БУЛCTAT: 205539154

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН KONOPPHAUS.BG

3.1. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.konopphaus.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.konopphaus.bg стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.konopphaus.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.konopphaus.bg чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.konopphaus.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.konopphaus.bg, съгласно поддържаните начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от www.konopphaus.bg;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на www.konopphaus.bg в Интернет;
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 

3.2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

3.3. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.konopphaus.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.konopphaus.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронния му магазин в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

3.4. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.KONOPPHAUS.BG

4.1. (1) За да използва www.konopphaus.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. 

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

 

4.2. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
  5.1. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.konopphaus.bg.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Oбщи условия, достъпни на сайта на www.konopphaus.bg.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

5.2. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
- Ако Ползвателят няма до този момент регистрация в www.konopphaus.bg, то той първо извършва регистрация на профил в www.konopphaus.bg и предоставяне на необходимите данни.
- Влизане в системата за извършване на поръчки на www.konopphaus.bg чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
- Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.konopphaus.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;
- Предоставяне на данни за извършване на доставката;
- Избор на способ и момент за плащане на цената.
- Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

6.ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

6.1. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.konopphaus.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

6.2. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на www.konopphaus.bg.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта www.konopphaus.bg.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на www.konopphaus.bg;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на www.konopphaus.bg или електронна поща.

6.3. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

6.4. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора (ВИЖ ПО-ДОЛУ), достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 НЕ се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
4. за доставка на стоки, по които има следи от употреба, нарушен търговски вид, зацапване, не са в оригиналната си опаковка;

Всички суми, платени за стоката, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка.


(3) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(5) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен по-долу на www.konopphaus.bg.

(6) Всички върнати стоки към www.konopphaus.bg трябва да бъдат обезопасени от повреждане по време на транспорта и изпратени на адреса по-долу заедно с придружаващите ги фактура, касов бон и/или стокова разписка, с които са били получени:

 

ТЕЛЕКОМПЛЕКТ – за www.konopphaus.bg

1231 София, ул. „Петър Панайотов” 14

Тел. +359 2 4275326

 

(7) Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.

(8) Връщането на пратки към нас можете да направите с куриерска фирма по ваш избор, с изключение на Български пощи. Пратки изпратени към www.konopphaus.bg с Български пощи не се приемат.

(9) Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес не се приемат.

(10) Приемаме пратки само и единствено изпратени с куриер.

(11) След приемане на върната стока ще получите имейл информиращ, че сме получили пратката и ще върнем дължимите суми в срок от 7 дни при оставен коректен IBAN или в срок от 14 дни по реда описан в чл.54 и следващите от ЗЗП, както и при условията на т.6.4. (2)

(12) Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Старателно опаковайте пратките, за да осигурите запазването на стоката по време на транспорта.


6.5. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми (в случаите на при авансово плащане)

6.6. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

6.7. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
7.1. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора, а именно:

 

- име и фамилия на Ползвателя

- e-mail

- телефон за връзка

- адрес за фактура и/или доставка

- пощенски код

7.2. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

8.1. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
8.2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ
9.1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

10.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

10.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

/връщане на стока/

 

 

Номер на поръчка: ............................

Име и фамилия: ...................................

Тел. за връзка: ....................................

E-mail: ................................................

 

ВРЪЩАМ:

 1. Наименование на продукта: ............
 2. Арт. Код от сайта: ..........................
 3. Количество: ..................................
 4. Причина за връщането: .................

 

ЖЕЛАЯ ВРЪЩАНЕ НА СУМА:

 1. Номер на банкова сметка (IBAN): .........................................
 2. Титуляр: .............................................................................
 3. Дължима сума: ...................................................................

Важно: Посочва се само стойността на закупения от www.konopphaus.bg артикул. Не се възстановяват суми за извършените разходи по куриерската услуга.

 

ПОДПИС:

..........................................

 

СТОКАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ В НЕНАРУШЕН ТЪРГОВСКИ ВИД, СЪГЛАСНО ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!

КЪМ ПРАТКАТА СЕ ПРИЛАГАТ СТОКОВАТА РАЗПИСКА И НАСТОЯЩИЯТ ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА!

 

Стоката трябва да бъде обезопасена от повреждане и изпратена до адрес: 

 

ТЕЛЕКОМПЛЕКТ – за www.konopphaus.bg

1231 София, ул. „Петър Панайотов” 14

Тел. +359 2 4275326

 

След получаването на върната стока, клиентите се уводомяват по e-mail в срок до 14 работни дни, в случай че www.konopphaus.bg приема да възстанови посочената сума.

 

Стока, която не можем да приемем поради неспазване на някое от изброените в настоящия Договор условия, се връща към Клиента за негова сметка.